ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 
Αποτέλεσμα εικόνας για εικόνες για αιμοδοσια

     Άρθρο 1ο : ΙΔΡΥΣΗ

   Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΚΑ». Έδρα της εν λόγω Τράπεζας αίματος, ορίζεται η Αιμοδυναμική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που τηρεί αρχείο του υπάρχοντος αποθέματος και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.

 Την ευθύνη της αιμοδοσίας, την επίβλεψη των όρων και τις συνθήκες υγιεινής κατά τις αιμοληψίες, καθώς τη συντήρηση και διακίνηση των φιαλών αίματος έχει το Νοσοκομείο. Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.

     Άρθρο 2ο : ΣΚΟΠΟΙ

 Σκοποί της τράπεζας αίματος είναι:

α) Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της και των κατοίκων του χωριού Μύτικα

β) Η παροχή βοήθειας στα μέλη της και στους κατοίκους του χωριού Μύτικα για ανεύρεση αίματος, όταν η εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή από το απόθεμα αίματος της Τράπεζας

γ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου

     Άρθρο 3ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα. Το Δ.Σ., με απόφασή του, αμέσως μετά την εκλογή του, ορίζει τριμελής επιτροπή, η οποία ονομάζεται «Επιτροπή Διαχείρισης Τράπεζας Αίματος (ΕΔΤΑ)» και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως Πρόεδρο και μέλη τα δύο τακτικά μέλη της Τράπεζας αίματος με τις περισσότερες προσφορές αίματος σ’ αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών (2ος – 3ος και ούτω καθεξής) πραγματοποιείται κλήρωση. 

 Σε περίπτωση έλλειψης επιθυμίας συμμετοχής των εν λόγω μελών ακολουθείται προοδευτικά η σειρά των επόμενων τακτικών μελών, στη συνέχεια των αρωγών μελών και τέλος υποχρεωτικά των μελών του Δ.Σ. με τους λιγότερους καταχωρημένους ψήφους, σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών του συλλόγου. Απαραίτητη προυπόθεση για τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους της τράπεζας στην Ε.Δ.Τ.Α. αποτελεί η εγγραφή του ως μέλος στο μητρώο του συλλόγου. Τα μέλη της τράπεζας που δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον σύλλογο, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ε.Δ.Τ.Α. Η θητεία της ΕΔΤΑ είναι σύμφωνη με την θητεία του Δ.Σ. και ορίζεται αμέσως μετά την συγκρότηση σε σώμα του εκλεγμένου Δ.Σ. Μετά τον ορισμό της το Δ.Σ. ενημερώνει το συντομότερο εγγράφως, με κατάθεση πρακτικού, το τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. για την αλλαγή των διαχειριστών της Τράπεζας του συλλόγου.

     Άρθρο 4ο : ΜΕΛΗ

 Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά».

α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα δύο φορές το χρόνο ή περισσότερο. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους διατηρείται όσο χρονικό διάστημα το μέλος προσφέρει αίμα με την ίδια συχνότητα, καθώς και για τα δύο επόμενα χρόνια. Επίσης, χωρίς χρονικό περιορισμό διατηρείτε στην περίπτωση που βεβαιωθεί αδυναμία αιμοληψίας του για λόγους υγείας, από Δημόσιο Νοσοκομείο, εφόσον ήταν τακτικό μέλος της Τράπεζας τουλάχιστον τα τέσσερα προηγούμενα έτη.

 Στην περίπτωση που τακτικό μέλος χάσει την ιδιότητα αυτή, αποκτάει τα δικαιώματα του αρωγού, όπως αυτά περιγράφονται στο 5ο άρθρο του παρόντα κανονισμού   

β)   Αρωγά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα μια φορά το χρόνο ή λιγότερο.

γ)   Τακτικά ή Αρωγά μέλη μπορεί να είναι:

    1. Όποιος είναι μέλος του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα, ο ίδιος ή άλλο μέλος της οικογένειας του.

    2. Οποιοσδήποτε άλλος κάτοικος εντός και εκτός του χωριού Μύτικα που επιθυμεί να συμμετέχει στις τακτικές αιμοδοσίες της Τράπεζας προσφέροντας αίμα. Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία χαρακτηρίζονται αρωγά και μετά από δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται σε διάστημα ενός (1) έτους χαρακτηρίζονται τακτικά. Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της Τράπεζας απαιτείται συμπλήρωση αίτησης που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα καθοριζόμενα στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email κλπ), τα οποία καταχωρούνται σε ατομική έντυπη και ηλεκτρονική καρτέλα, η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που προσέρχεται για αιμοδοσία. 

 Για να μπορεί να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να αποδέχεται τον παρόν κανονισμό λειτουργίας. Δεν θεωρούνται μέλη οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Τράπεζας χωρίς να έχουν προσφέρει έστω και μια φορά αίμα. Η Τράπεζα δέχεται προσφορά αίματος από φίλους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο μελών της Τράπεζας.

     Άρθρο 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 Τα τακτικά μέλη έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων αίματος για τους ίδιους. Για τις μονάδες αίματος που έχουν χορηγήσει κατοχυρώνουν διπλάσιο αριθμό μονάδων για τα μέλη της οικογένειας τους (σύζυγος, παιδιά, γονείς και αδέρφια), αθροιστικά και για όλες τις καλύψεις στο σύνολό τους.

 Τα αρωγά μέλη, έχουν κάλυψη διπλάσια των μονάδων αίματος που έχουν χορηγήσει για τους ίδιους και κατοχυρώνουν για τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος, παιδιά, γονείς και αδέρφια) ίσες μονάδες αίματος με αυτές που έχουν προσφέρει,αθροιστικά και για όλες τις καλύψεις στο σύνολό τους. 

 Κάθε μέλος της Τράπεζας δικαιούται να εγγράψει στην ατομική του καρτέλα ως αιμοδότη συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο αντί γι’ αυτόν, χωρίς όμως ο αιμοδότης να αποκτά και αυτός τα δικαιώματα του μέλους.

 Τα μέλη της Τράπεζας αίματος (τακτικά και αρωγά) μπορούν να ζητήσουν για τους ίδιους ή για μέλη της οικογένειάς τους επιπλέον μονάδες αίματος από αυτές που δικαιούνται, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να τις επιστρέψουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και εφόσον τα αποθέματα μονάδων αίματος της Τράπεζας δεν είναι λιγότερο από τον συνολικό αριθμό των μελών της Τράπεζας. Σε περίπτωση μη επιστροφής διαγράφονται εφάπαξ από την Τράπεζα με απόφαση της Γ.Σ του Συλλόγου, εκτός και εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

 Τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα και οι κάτοικοι του χωριού Μύτικα που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Τράπεζας, μπορούν να λάβουν μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος το χρόνο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους (σύζυγος, παιδιά, γονείς και αδέρφια), χωρίς αυτή η δυνατότητα να μεταφέρεται αθροιστικά στο επόμενο έτος, με την υποχρέωση να τις επιστρέψουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και εφόσον το απόθεμα μονάδων αίματος της Τράπεζας δεν είναι λιγότερο από το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των μελών της Τράπεζας, μειούμενο κατά 25% για κάθε πεντάδα (5) πέρα των δέκα (10) μελών, στρογγυλοποιημένο στην επόμενη μονάδα.

 Τα μέλη της Τράπεζας αίματος μπορούν να ζητήσουν για οποιοδήποτε κάτοικο εκτός του χωριού Μύτικα μέχρι μία (1) μονάδα αίματος, εφόσον το απόθεμα αίματος της Τράπεζας δεν είναι λιγότερο από τον συνολικό αριθμό των μελών της Τράπεζας, και με την υποχρέωση να την επιστρέψουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση μη επιστροφής διαγράφονται εφάπαξ από την Τράπεζα με απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου, εκτός και εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

 Το Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί με απόφασή του να δανείσει μονάδες αίματος σε Τράπεζες αίματος άλλων συλλόγων ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραχωρήσει μονάδες για ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους σε άλλους φορείς, με την προϋπόθεση ότι η χορηγούμενη ποσότητα δεν θα υπερβαίνει το 5% του αποθέματος. Η αναφερόμενη εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο μία φορά ανά έτος.

 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν καλύπτονται αιμοληψίες που αφορούν χρόνιες παθήσεις. Για οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εμπίπτει στα άρθρα του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα.

 Σε περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης, παραίτησης ή διαγραφής αρωγού ή τακτικού μέλους από την τράπεζα, για οποιοδήποτε λόγο, οι υπολειπόμενες διαθέσιμες μονάδες αίματος του μέλους παραμένουν στο αποθεματικό της τράπεζας για χρήση από την Ε.Δ.Τ.Α

     Άρθρο 6ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 Η ΕΔΤΑ πραγματοποιεί δύο τακτικές αιμοδοσίες κάθε έτος. Έκτακτη ομαδική αιμοδοσία μπορεί να γίνεται όποια στιγμή κρίνει η Επιτροπή. Κάθε μέλος της Τράπεζας αίματος υποχρεούται, εφόσον είναι υγιές, να συμμετέχει τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο στις προγραμματισμένες αιμοδοσίες. Αν αδυνατεί να δώσει αίμα για λόγους υγείας, μπορεί να προσφέρει αίμα όποια άλλη στιγμή το επιθυμεί, με την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία αιμοληψίας για την διάθεση των μονάδων αίματος στην Τράπεζα και στην συνέχεια την ΕΔΤΑ, προκειμένου να ενημερώσει τις καρτέλες των αιμοδοτών.

 Ειδικότερα, οι αιμοδοσίες πραγματοποιούνται είτε ομαδικά, σε τόπο και χρόνο που θα ορίζει η ΕΔΤΑ, είτε μεμονωμένα στο τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι γίνεται για την Τράπεζα αίματος του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα.

 Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

     Άρθρο 7ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΤΑ

 Η ΕΔΤΑ έχει την κύρια ευθύνη για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών της και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα είναι υπεύθυνη για τα εξής:

1. Το συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος.

2. Την έκδοση γραπτών ή προφορικών εντολών παραχώρησης αίματος προς το Νοσοκομείο.

3. Τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας.

4. Την τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού μητρώου μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους.

5. Την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην Τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών καρτελών.

6. Την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας δύο φορές το χρόνο.

7. Την οργάνωση  διαλέξεων, εκδηλώσεων  και  περιοδική  έκδοση  ανακοινώσεων   για   ενημέρωση   των   μελών  και  λοιπών χωριανών, με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία και την καταπολέμηση των επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων που είναι εμπόδια και βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.

8. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Δ.Σ. για τις μεταβολές των μονάδων αίματος όποτε κρίνει αναγκαίο ή τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, και την Γ.Σ. σε κάθε τακτική συνεδρίασή της.

9. Την ενημέρωση των υπόχρεων επιστροφής μονάδων αίματος έναν μήνα πριν την καταλυτική ημερομηνία επιστροφής τους, επισημαίνοντάς τους τις κυρώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής τους.

 Η Τριμελής ΕΔΤΑ συνεδριάζει και τηρεί το αρχείο της στο γραφείο του συλλόγου, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του. Η Τράπεζα αίματος δεν επιτρέπεται να έχει έσοδα. Κάθε οικονομική υποχρέωση της θα καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου αφού πρώτα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

     Άρθρο 8ο :  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

 Οι αιμοδότες που συμμετέχουν στις αιμοδοσίες δικαιούνται τις ημέρες αδείας και τα λοιπά ευεργετήματα που προβλέπονται κάθε φορά από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τις ισχύουσες λοιπές διατάξεις. Επιπλέον:

α) τα μέλη που θα προσφέρουν 10 φιάλες αίμα θα τιμώνται με ειδικό έπαινο και μικρό αναμνηστικό δώρο του συλλόγου στην Γ.Σ. των Χριστουγέννων.

β) τα μέλη που θα προσφέρουν 20 φιάλες αίμα θα τιμώνται με δωροεπιταγή 50 ευρώ στο πανηγύρι του συλλόγου.

γ) τα μέλη που θα προσφέρουν 30 φιάλες αίμα θα τιμώνται με ειδική ετήσια εκδήλωση στην έδρα του συλλόγου, την οποία θα διοργανώνει το Δ.Σ., σε χρόνο που θα επιλέγουν τα τιμώμενα μέλη.    

     Άρθρο 9ο :  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 Η Τράπεζα αίματος καταργείται εφόσον προηγηθεί διάλυση του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα ή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αντίστοιχο αίτημα της ΕΔΤΑ και εφόσον συντρέχουν πασιφανείς λόγοι που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία της.

 Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας αίματος, το συνολικό απόθεμα σε αίμα θα περιέρχεται στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Άρτας.

     Άρθρο 10ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 Ο παρών κανονισμός θα ενσωματωθεί με άρθρο στο καταστατικό κατά την πρώτη επικαιροποίησή του και η τροποποίηση του μπορεί να γίνει με απόλυτη πλειοψηφία των 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

 

© 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode