ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ

 

ΙΔΡΥΣΗ

                            Άρθρο 1ο

 Ιδρύεται Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μύτικα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με την επωνυμία «Μορφωτικός Σύλλογος Μύτικα Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ».

 

ΕΔΡΑ

                            Άρθρο 2ο

    Ο Σύλλογος έχει έδρα το χωριό Μύτικα του Δήμου Αρταίων.

 

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

                            Άρθρο 3ο

    Οι σκοποί του συλλόγου είναι:

    1.    Επιμορφωτικός και εκπολιτιστικός.

 2. Η ελεύθερη  διακίνηση και διαμόρφωση  κοινωνικών και πολιτιστικών ιδεών στον κοινωνικό χώρο.

   3.    Η λήψη αποφάσεων υπό των μελών στα γενικά προβλήματα του χωριού μας και η διεκδίκηση και δικαίωση αυτών των προβλημάτων.

  Οι παραπάνω σκοποί  του συλλόγου επιδιώκονται και επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο μέσο (ίδρυση βιβλιοθήκης, διαλέξεις, εκθέσεις, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.) και ιδιαίτερα με την συνεργασία και επικοινωνία με σπουδαστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς, εργατικούς, αγροτικούς και με όλους τους συλλόγους που έχουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς για την προώθηση κοινού ενδιαφέροντος ζητημάτων, καθώς και με την δημιουργία τμήματος εθελοντικής αιμοδοσίας των μελών και φίλων του συλλόγου, με ίδρυση και διατήρηση Τράπεζας Αίματος.

 

ΠΟΡΟΙ

                            Άρθρο 4ο

    Πόροι του συλλόγου είναι:

    1. Το δικαίωμα εγγραφής μελών.

    2. Οι τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών.

    3. Δωρεές.

    4. Επιχορηγήσεις.

    5. Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από τις διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του συλλόγου.

    Δωρεές και επιχορηγήσεις με όρους γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κατόπιν θα ενημερώνει την Γενική Συνέλευση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.

    Το  ύψος  του  δικαιώματος  εγγραφής, της τακτικής και έκτακτης συνδρομής των τακτικών μελών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση                                       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

                            Άρθρο 5ο

   Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

 1. Τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να είναι όσοι είναι κάτοικοι ή κατάγονται από το χωριό Μύτικα του Δήμου Αρταίων, καθώς και οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών, οποιασδήποτε εθνικότητας, ηλικίας 15 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα.

 2. Επίτιμα μέλη του συλλόγου ανακηρύσσονται:

    α. Πρόσωπα τα οποία ενισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο κατά εξακολούθηση το σύλλογο για την υλοποίηση των σκοπών του, μετά από πρόταση 10 τακτικών μελών και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

     β. Τα τακτικά μέλη που ξεπέρασαν το 80ο  έτος της ηλικίας τους. 

    γ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομές ή έκτακτες εισφορές.

    Για να γραφτεί κάποιος μέλος του συλλόγου πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση εγγραφής με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, συγχρόνως δε να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι στο Σύλλογο. Εγγραφή μελών γίνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός κατά την διαδικασία των αρχαιρεσιών του συλλόγου, από το πέρας της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

                            Άρθρο 6ο

    Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:

    1. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα να εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους. Τα επίτιμα μέλη δεν προσμετρούνται στην απαρτία, δεν δικαιούνται ψήφου, μπορούν όμως να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις σαν παρατηρητές.

    2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τις τακτικές συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

     3. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου και να μην ενεργούν μεμονωμένα προς τις αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

                            Άρθρο 7ο

        Διαγραφή μελών

        Τακτικό μέλος του Συλλόγου διαγράφεται:

    1.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν κατάθεσής ενυπόγραφης αίτησής του για διαγραφή από το μητρώο μελών του συλλόγου, αιτιολογώντας την απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώσει την Γενική Συνέλευση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.

  2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, σε περίπτωση που εκ προθέσεως ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς και τις αρχές του συλλόγου ή εάν δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αποδεδειγμένα, από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του ή μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη με αιτιολογημένη απόφαση των 3/5, 4/6 ή 5/7 για 5μελές, 6μελές ή 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα. 

  Κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής, μπορεί το μέλος που διαγράφηκε να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση, διαφορετικά η απόφαση παραμένει ισχυρή και έγκυρη.

 Διαγραφή μέλους που προσβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και ακυρώθηκε, θεωρείτε ότι δεν έγινε ποτέ.

   Το μέλος που διαγράφηκε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, ευθύνεται όμως για την καταβολή της εισφοράς του για τον χρόνο που διετέλεσε μέλος.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

                            Άρθρο 8ο

    Όργανα του Συλλόγου είναι:

    1. Η Γενική Συνέλευση

    2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

    3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

    4. Η Επιτροπή Διαχείρισης Τράπεζας Αίματος

 

                            Άρθρο 9ο

    Η Γενική Συνέλευση

    1. Αποτελεί το ανώτατο όργανο του συλλόγου, αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και γενικά ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο. Ειδικότερα:

     α. Αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού καθώς και για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

      β. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών του συλλόγου.

       γ. Αποφασίζει για την διαγραφή μελών στις περιπτώσεις δικαιοδοσίας της που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής για την τελική διαγραφή ή όχι μέλους του Συλλόγου  

          δ. Αποφασίζει  με   δικαιολογημένη   απόφασή  της  την  ανάκληση  μέλους  του  Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής για βαριά παράβαση καθήκοντος, καθώς και την ανάκληση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου ή όλης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

          ε. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και τη διάλυση του Συλλόγου με απαρτία 1/2 των εγγεγραμμένων μελών και απόφαση των 3/4 παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών στην Γενική Συνέλευση.

       στ. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε διετία το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τον Πρόεδρο κάθε Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες κάθε Γενικής Συνέλευσης.

    2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Οι Τακτικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε έτος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση 3/5, 4/6 ή 5/7 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 5μελές, 6μελές ή 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα, με έγγραφη ενυπόγραφη αίτηση του 1/10 των μελών του Συλλόγου ή με έγγραφη αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαγορεύεται να γίνει αίτηση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περισσότερο από μια φορά για το ίδιο θέμα. Αν λόγω ανωτέρας βίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αδυνατεί να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να τη συγκαλέσει απ’ ευθείας.

    3. Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις προκηρύσσονται 8 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους και οι Έκτακτες 2 ημέρες πριν. Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία με την παρουσία του 1/4 των εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται 3 ημέρες και οι Έκτακτες 2 ημέρες αργότερα και διεξάγονται ανεξάρτητα από την απαρτία, εκτός αν πρόκειται για τροποποιήσεις διατάξεων του καταστατικού και του κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, την παύση λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη διάλυση του συλλόγου, οπότε διατηρείται η απαίτηση απαρτίας 1/2 των εγγεγραμμένων μελών.

    4. Με την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνονται και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη γίνεται κατά την έναρξη της συνέλευσης, αν το ζητήσουν το 1/10 των παρόντων μελών. Οι ανακοινώσεις για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από 2 τουλάχιστον μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναρτώνται σε εμφανή σημεία του χωριού τουλάχιστον 4 ημέρες πριν την ημέρα σύγκλισής της. Οι ανακοινώσεις πρέπει να καθορίζουν τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της Συνέλευσης. 

    5. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται τριμελές Προεδρείο για τις εργασίες αυτής. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ο αριθμός των τελευταίων είναι μικρότερος από το 10% του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών, οπότε και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές με ανάταση χεριού ή μυστικές με ψηφοδέλτια όταν απαιτείται επί προσωπικών ή άλλως ιδιαίτερα σοβαρών ζητημάτων.

    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο το οποίο τηρείται με επιμέλεια του Γραμματέα.

 

                            Άρθρο 10ο

    Το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τις διαδικασίες που αναγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι 5 ή 6, θα εκλέγεται 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

    2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει στην Γενική Συνέλευση του Αυγούστου. Ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβούλιο, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία σύστασής του σε σώμα, καλεί τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου να παραδώσουν στους αντικαταστάτες τους τα βιβλία πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, τους φακέλους, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια.

    3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο γραφείο του Συλλόγου τακτικά μια φορά κάθε μήνα σε ημέρα και ώρα που καθορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη.

  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα όσες φορές το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή 3 τουλάχιστον μέλη του. Για συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 5 μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται μετά από τρεις ημέρες για κάθε τακτική και την επομένη για κάθε έκτακτη συνεδρίαση και αρκεί η παρουσία 4 μελών του.

   5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται ανοικτές αλλά μπορούν και κλειστές αν το ζητήσουν τα 2/3 των παρόντων μελών. Τις ανοικτές συνεδριάσεις έχει δικαίωμα να τις παρακολουθεί και να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

   6. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία και με φανερή ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα για τα οποία μπορεί να ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου μετριέται διπλή.

  7.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 5 συνεχείς συνεδριάσεις ή από 10 ανεξαρτήτου σειράς, ή συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρείται παραιτηθέν και με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό ή συνεχίζει με θέση κενή.

   8. Σε περίπτωση  παραίτησης, ανάκλησης η διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό, ο οποίος κατόπιν μεριμνά για άμεση ενημέρωση των μελών του συλλόγου.  

   9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί με κενές 2 θέσεις του. Εάν οι κενές θέσεις αυξηθούν, τότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξεως της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών της. Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται απαρτία 1/2 των εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου.

 11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε βάρος του οποίου ψηφίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία πρόταση μομφής από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση για ανάκλησή του από το αξίωμά του ως μέλος του.

  12. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει τον σύλλογο σε κάθε αρχή καθώς και στα Δικαστήρια και γενικότερα φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τον σύλλογο και ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου κατά την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα τρέχοντα θέματα και τα σχέδια του Διοικητικού Συμβουλίου.

  13. Ο Αντιπρόεδρος, όταν ο Πρόεδρος εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του συλλόγου.

 14. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υποχρεούνται να υπογράψουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, υπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, φυλάει την σφραγίδα του συλλόγου και έχει την ευθύνη των βιβλίων του συλλόγου πλην του ταμείου.

 15. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του συλλόγου και ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Συμμετέχει υποχρεωτικά στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής και εκτελεί οικονομικό απολογισμό στα μέλη του συλλόγου κατά την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων.

  16. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, ορίζει με απόφασή του την Επιτροπή Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος του συλλόγου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.      

 

                            Άρθρο 11ο   

         Η Εξελεγκτική Επιτροπή:

     1. Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη, τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Η θητεία της είναι διετής και λήγει στην Γενική Συνέλευση του Αυγούστου, όπου εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες που αναγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

     2. Ο Πρόεδρος της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της σε σώμα, καλεί τα μέλη της απερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής να παραδώσουν τον φάκελο εκθέσεων ελέγχου, το βιβλίο πρακτικών και το υπόλοιπο αρχείο της επιτροπής με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τις δύο επιτροπές και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

    3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει στο γραφείο του συλλόγου σε ημέρα και ώρα που καθορίζει ο Πρόεδρος σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της ως εξής:

               α. τακτικά, μία φορά κάθε έξι μήνες, 7 ημέρες πριν την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων του Ιανουαρίου και του Αυγούστου

        β. έκτακτα, μέχρι δύο φορές μεταξύ δύο τακτικών συνεδριάσεων, κατόπιν σύγκλησής της από τον Πρόεδρο ή τα δύο μέλη της. Μπορεί να συγκληθεί επίσης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, και μετά από έγγραφη ενυπόγραφη αίτηση του 1/10 των εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση έκτακτης σύγκλησής της, ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και με ομόφωνη απόφαση, καταθέτει το συντομότερο δυνατό έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  4. Για συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται ολομέλεια. Σε περίπτωση μη ολομέλειας συγκαλείται την επόμενη για κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση με την παρουσία δύο μελών υποχρεωτικά. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι κλειστές, με υποχρεωτική παρουσία του ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια των οποίων κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα.

  5. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις ανεξαρτήτου σειράς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή διαγραφής μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η Εξελεγκτική  Επιτροπή  μπορεί  να λειτουργεί με κενή μία θέση. Εάν οι κενές θέσεις αυξηθούν, τότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες και εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία λήγει την ίδια ημερομηνία με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

    6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στις συνεδριάσεις της ασκεί ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει έκθεση ελέγχου σε κάθε Γενική Συνέλευση.

    7. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καταθέτει και αναλύει τις εκθέσεις της στις Γενικές Συνελεύσεις, ενημερώνει τον ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν για τις επικείμενες συνεδριάσεις της επιτροπής και υπογράφει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη τις εκθέσεις και τα πρακτικά της επιτροπής. 

   8. Ο γραμματέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής και διατηρεί φάκελο εκθέσεων ελέγχου, βιβλίο πρακτικών και το υπόλοιπο αρχείο της επιτροπής

 

                            Άρθρο 12ο

    Αρχαιρεσίες Συλλόγου

  1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και  της  Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε 2 χρόνια, την ίδια ημέρα, μετά την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης του Αυγούστου. Η Γενική Συνέλευση προκηρύσσετε από το Διοικητικό Συμβούλιο 8 ημέρες πριν την διεξαγωγή της και μαζί με τα θέματα ανακοινώνεται και η διενέργεια Αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με την παρουσία του 1/4 των εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται 3 ημέρες αργότερα και διεξάγεται ανεξάρτητα από την απαρτία. 

    2. Με την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης εκλέγεται τριμελές Προεδρείο για τις εργασίες αυτής. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ο αριθμός των τελευταίων είναι μικρότερος από το 10% του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών, οπότε και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών, φανερές με ανάταση χεριού ή με μυστικές με ψηφοδέλτια όταν απαιτείται.

  3. Αρχικά, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα παρόντα μέλη, αναλύοντας τα τρέχοντα θέματα και τον οικονομική κατάσταση του συλλόγου, και κατόπιν ακολουθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, βάσει της οποίας τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν τον απολογισμό και αποφασίζουν για την απαλλαγή του από τυχόν ευθύνες των πεπραγμένων της θητείας του.

   4. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, τα μέλη εκλέγουν 3μελή εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και την σύνταξη των πρακτικών. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται η ημέρα και η διάρκεια των αρχαιρεσιών, καθώς και η καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η οποία θα είναι τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

    5. Στο πέρας των εργασιών το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή λίστα με τα μη τακτοποιημένα οικονομικά μέλη για όλα τα έτη πλην του τρέχοντος, λίστα με τα εγγεγραμμένα μέλη, τα κλειδιά, την σφραγίδα του συλλόγου, το μπλοκ εισπράξεων καθώς και τα βιβλία μελών και εσόδων – εξόδων του συλλόγου. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παύει την λειτουργία του και παραχωρεί στην εφορευτική επιτροπή κάθε δυνατή βοήθεια σε υλικά και μέσα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

    6. Υποψηφιότητα μπορούν να δηλώσουν όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου με έγγραφη δήλωσή τους στην εφορευτική επιτροπή μέχρι στις 24:00 της καταλυτικής ημερομηνίας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

        α. να είναι τακτοποιημένα οικονομικά για όλα τα έτη πλην του τρέχοντος ή να έχουν εξοφλήσει τις τυχόν οφειλές τους στην εφορευτική επιτροπή μέχρι την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους

        β. να έχουν εγγραφεί στα μητρώα του συλλόγου το αργότερο μέχρι την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

          γ. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

   7. Με το πέρας  της  καταλυτικής  ημερομηνίας  η  εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων, συντάσσει ενιαία ψηφοδέλτια με όλους τους υποψηφίους και αφού τα σφραγίσει, τα τοποθετεί σε φάκελο που αναγράφει εξωτερικά τον ακριβή αριθμό τους. Το κάθε ψηφοδέλτιο έχει στην αρχή την επωνυμία του συλλόγου, έπειτα τους υποψήφιους με αλφαβητική σειρά και με κεφαλαία γράμματα, πρώτα για το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

    8. Την ημέρα των αρχαιρεσιών η εφορευτική επιτροπή τοποθετεί και σφραγίζει την κάλπη, μεριμνά για κλειστό χώρο (παραβάν), τοποθετεί σε γραφείο τα ψηφοδέλτια και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Στην ψηφοφορία μπορεί να λάβει μέρος κάθε μέλος, ανεξάρτητα των τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων του προς τον σύλλογο, με την προϋπόθεση να έχει εγγραφεί στα μητρώα του συλλόγου μέχρι το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι 7 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση 6 ή 5 υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και 2 για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν μέχρι 5 υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα. Με την λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων εφαρμόζοντας το πλειοψηφικό σύστημα και ανακοινώνει δημόσια τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση με υποχρεωτική την παρουσία των ισοψηφησάντων. Ενστάσεις επιτρέπονται σε όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας και εντός της αίθουσας επιτρέπεται μόνο η παρουσία των υποψηφίων. Κατόπιν, συντάσσει τα πρακτικά και τα δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλα τα μέλη του συλλόγου.

 9. Ο πλειοψηφούν, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους εκλεγμένους, συγκαλεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα, το αργότερο σε 3 ημέρες από την διενέργεια των εκλογών. Τα καθήκοντα του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο υποψήφιος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση που πλειοψηφούν δεν επιθυμεί την Προεδρεία, κατατίθενται υποψηφιότητες από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αναδεικνύεται με φανερή ή μυστική ψηφοφορία μεταξύ όλων των μελών. Στο τέλος της συνεδρίασης, η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά των αρχαιρεσιών, το εκλογικό υλικό, τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων, τα τυχόν έσοδα από τις πληρωμές των μελών, τα κλειδιά και τα βιβλία μελών και εσόδων – εξόδων του συλλόγου.

 

                            Άρθρο 13ο

    Τράπεζα αίματος

   1. Ο Σύλλογος  για  την  υλοποίηση  των  σκοπών του ίδρυσε και διατηρεί τράπεζα αίματος με  επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΚΑ» και έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

    2.  Σκοποί της τράπεζας αίματος είναι:

     α. Η  δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της και των κατοίκων του χωριού Μύτικα

           β.  Η  παροχή  βοήθειας  στα  μέλη  της   και   στους  κατοίκους  του  χωριού  Μύτικα για ανεύρεση αίματος, όταν η εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή από το απόθεμα αίματος της Τράπεζας

    γ. Η  ανάπτυξη  πνεύματος  αλληλεγγύης και  εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου

   3. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  συλλόγου, με  απόφασή του αμέσως μετά την εκλογή του, ορίζει τριμελής επιτροπή που ονομάζεται «Επιτροπή Διαχείρισης Τράπεζας Αίματος (ΕΔΤΑ)», με αποκλειστικές αρμοδιότητες:

            α. Το συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος.

        β. Την έκδοση γραπτών ή προφορικών εντολών παραχώρησης αίματος προς το Νοσοκομείο.

            γ. Τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας.

            δ. Την  τήρηση  έντυπου   και   ηλεκτρονικού   μητρώου  μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους.

         ε. Την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην Τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών καρτελών.

            ζ. Την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας δύο φορές το χρόνο.

        η. Την οργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων και περιοδική έκδοση ανακοινώσεων για ενημέρωση των μελών και λοιπών χωριανών, με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία και την καταπολέμηση των επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων που είναι εμπόδια και βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.

         θ. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Δ.Σ. για τις μεταβολές των μονάδων αίματος όποτε κρίνει αναγκαίο ή τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, και την Γενική Συνέλευση σε κάθε τακτική συνεδρίασή της.

         Ι. Η  τριμελής  ΕΔΤΑ  συνεδριάζει και τηρεί το αρχείο της στο γραφείο του συλλόγου, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του. Η Τράπεζα αίματος δεν επιτρέπεται να έχει έσοδα. Κάθε οικονομική υποχρέωση της θα καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου αφού πρώτα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

        κ. Την ενημέρωση των υπόχρεων επιστροφής μονάδων αίματος έναν μήνα πριν την καταλυτική ημερομηνία επιστροφής τους, επισημαίνοντάς τους τις κυρώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής τους.

    4. Η λειτουργία της Τράπεζας αίματος του συλλόγου βασίζεται στον κανονισμό που αναγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου, όπως εγκρίθηκε αρχικά στην Γενική Συνέλευση της 14ης Φεβρουαρίου 2016 και τροποποιήθηκε στις μεταγενέστερες συνελεύσεις. Υπεύθυνο όργανο για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού είναι το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

 

                            Άρθρο 14ο

   1. Σε   περίπτωση   διάλυσης   του   Συλλόγου  η  περιουσία  του μεταβιβάζεται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής του χωριού Μύτικα.

    2. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία έχει κυκλικά την επωνυμία του και το χρόνο ιδρύσεώς του.

    3. Ότι δεν προβλέπει το Καταστατικό, ρυθμίζεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Αστικού Κώδικα του Εισαγωγικού Νόμου, καθώς και από τους άλλους περί Σωματείων ειδικούς Νόμους.

 

                    Άρθρο 15ο

    Ακροτελεύτιο

    Το  παρόν  Καταστατικό  που  αποτελείται  από 15 άρθρα, είναι η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού, που αρχικά συντάχθηκε από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 26/1983 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας και εγγράφηκε νόμιμα στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας. Αφού διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μετά των τροποποιήσεων και προσθηκών από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου που πραγματοποιήθηκε την 8/1/2017 στο Μύτικα και στο Δημοτικό Σχολείο από εμάς τα μέλη του Συλλόγου όπου συνήλθαμε σε συνεδρίαση, διαβάστηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του και ισχύει από την χρονολογία της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει.

 

                                                            Μύτικας 8 Ιανουαρίου 2017

© 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode